Uvjeti

OPĆI UVJETI PO UGOVORU O NAJMU VOZILA

 

ČLANAK 1: PREDMET

Ugovorom se uređuju međusobni odnosi između Smart Rental d.o.o. (NAJMODAVAC) i NAJMOPRIMCA unajmljenog vozila. Najmodavac je iznajmio vozilo Najmoprimcu prema definiranim uvjetima iz Ugovora.

ČLANAK 2: KORISNIK USLUGE – VOZAČI

Vozilo se stavlja na korištenje potpisniku Ugovora o najmu vozila koji je ujedno i jedini ovlašteni korisnik vozila. Najmoprimac mora biti stariji od 25 godine i mora posjedovati važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

ČLANAK 3: KORIŠTENJE VOZILA

Najmoprimac se obvezuje:

– da će unajmljeno vozilo koristiti sukladno Zakonu o sigurnosti i prometa nacestama

– da će vozilo koristiti samo za vlastite potrebe

– da neće voziti izvan granica Republike Hrvatske bez suglasnosti Najmodavca

– da neće vozilo koristiti u nedozvoljene svrhe, primjerice za vršenje kaznenih djela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji

– da neće vozilom upravljati pod utjecajem alkohola ili narkotika

– da neće pušiti u unutrašnjosti vozila

– da će redovito kontrolirati i po potrebi nadopunjavati tekućinu za hlađenje, ulje i tlak u gumama

– da će vozilo, kad ga ne koristi, obavezno zaključavati i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila uz aktiviranje i drugih sigurnosnih uređaja ukoliko isti na vozilu postoje

– da će podmiriti troškove kemijskog čišćenja i pranja vozila ako je došlo do prolijevanja tekućina koje su ostavile trag, miris ili oboje Najmodavcu po važećem cjeniku

– da neće vozilom u periodu od 30 dana prijeći više od 3000km

– ako prekorači limit od 3000km u periodu od 30 dana izvršiti uplatu po slijedećem principu:

– dan najma po dogovorenom cjeniku Tablice 1

– dodatno terećenje od 0,2€ (1,50kn)  po svakom daljnjem prijeđenom km preko limita od 3000km u periodu od 30 dana pridodaje se ugovorenoj cijeni najma.
Dani korištenja vozila obračunavaju se po datumima isporuke i povrata vozila, bez obzira o periodu dana u kojem je vozilo preuzeto/vraćeno (svaki započeti dan računa se u cijelosti)

ČLANAK 4: STANJE VOZILA

Vozilo je predano Najmoprimcu u ispravnom i neoštećenom stanju, prema Ugovoru o najmu koji je sastavni dio ovih Uvjeta najma vozila.

ČLANAK 5: ODRŽAVANJE – POPRAVAK

Tekuće održavanje vozila definirano u knjižici održavanja proizvođača obavlja se isključivo i jedino prema uputama Najmodavca. Popravci, zamjena djelova ili guma koje je potrebno izvršiti, a uslijed pravilnog korištenja na trošak su Najmodavca. U slučaju kvara na vozilu Najmoprimac je dužan isti prijaviti Najmodavcu u roku od 12h kako bi popravak bio izvršen u najbržem mogućem roku.

ČLANAK 6: OSIGURANJE

O svakoj nastaloj šteti Najmodavac mora biti obavješten odmah po samom štetnom događaju. Za veće štete na vozilu Najmoprimac je dužan obavijestiti policiju, ali nakon kontaktiranja Najmodavca. Najmoprimac koji je krivac za štetu mora sam platiti troškove učinjene štetom te je dužan platiti vrijednost najma vozila za vrijeme koliko traje popravak vozila, ali ne više od 30 dana. U slučaju oštećenja kada krivnjom Najmoprimca (konzumacija alkohola, nedopuštenih opojnih tvari, lijekova koji su zabranjeni za vrijeme upravljanja motornim vozilom, ne zvanje policije za utvrđivanje činjeničnog stanja i sl.) nije moguće izvršiti potraživanje od osiguravajuće kuće, iznos popravka u cijelosti naplaćuje se Najmoprimcu, kao i sva nastala šteta i odšteta prema trećim osobama proizašla iz štetnog događaja, te vrijednost najamnine za koliko traje popravak vozila u servisu.

 

ČLANAK 7: VRAĆANJE VOZILA

Najmoprimac je obavezan vratiti vozilo nakon što je najam vozila istekao, a najkasnije 2h nakon što je istekao Ugovor o najmu. Ukoliko Najmoprimac vozilo ne vrati do ugovorenog roka iz Ugovora o najmu vozila, uz toleranciju od 2h, svako daljnje korištenje vozila naplatit će se prema ugovorenoj cijeni po danu najma. Najmoprimac ne može samovoljno produžiti najam vozila nakon isteka Ugovora o najmu vozila bez suglasnosti Najmodavca.

Po isteku najma Najmoprimac može kontaktirati Najmodavca i ugovoriti daljnje korištenje vozila. Najmodavac ima bezuvjetno pravo u bilo kojem trenutku zatražiti povrat iznajmljenog vozila od strane Najmoprimca koji je to dužan učiniti u roku od 24h po primitku obavijesti u bilo kojem obliku, a naročito:

– ukoliko Najmoprimac bude primijećen u neprimjerenoj standardnoj eksploataciji vozila ili nedoličnom ponašanju u prometu

– u slučaju prekoračenja dogovorenog roka korištenja ili po primitku obavijesti naloga za povrat (u bilo kojem obliku) Ukoliko Najmoprimac ne vrati vozilo do ugovorenog vremena povrata vozila, i pri tome ne obavijesti Najmodavca, prijavljuje se krađa vozila nadležnim tijelima policije

ČLANAK 8: GORIVO – NAČIN OBRAČUNA

Troškovi goriva na teret su Najmoprimca, vozilo se vraća s istom količinom goriva u spremniku kao i koja je bila u trenutku preuzimanja vozila od strane Najmoprimca. Ukoliko Najmoprimac vraća vozilo s količinom goriva manjom od one koju je preuzeo dužan je odmah po povratu vozila, nadoknaditi i platiti vrijednost manje količine goriva + 10€(70,53kn) (usluga točenja goriva od strane Najmodavca)

ČLANAK 9: PRIGOVOR I ŽALBA

Prigovor i žalba se podnosi u pisanome obliku na email adresu: info©smart-rental.hr

ČLANAK 10: NEPOŠTIVANJE UGOVORA

Troškove svih kazni radi nepravilnog korištenja vozila, zamjenskog vozila, prometni prekršaji, nepropisno parkiranje ili drugi prekršaji nastali/uzrokovani za vrijeme najma vozila, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, obvezuje se podmiriti Najmoprimac bez obzira terete li oni Najmodavca vozila ili vozača. U slučaju nastalog oštećenja vozila (nepažnja, nemarnost korisnika npr. Oštećenje motora radi nedostataka ulja ili rashladne tekućine, nepažljiva vožnja, vožnja izvan cestovnih prometnica i sl. ) manjka opreme ili pribora Najmoprimac će biti terećen za njihovu punu novčanu vrijednost po važećem cjeniku Najmodavca. Ukoliko je riječ o izgubljenoj dokumentaciji vozila Najmoprimac mora predočiti službenu potvrdu o gubitku ili krađi te podmiriti troškove izdavanja duplikata dokumentacije.

Ovi „Opći uvjeti po Ugovoru o najmu vozila“ sastavni su dio Ugovora o najmu vozila, te Najmoprimac korištenjem web stranice smart-rental.hr potvrđuje da je iste pročitao, razumio te da na njih pristaje.

U trenutnom uredu nema odabrane klase automobila. Odaberite drugu klasu!